Pravidelný svoz bioodpadu byl zahájen 3. dubna 2023
 
Chemické ošetření pozemních komunikací proti nežádoucímu plevelu.
  • Dne 10. 8. 2023 bude chemicky ošetřen přípravkem Biaktiv rajon číslo 2 – 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Čelakovského, Českých bratří, Denisova, Fortna, Fügnerova, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Komenského náměstí, Lindnerova, Na Hrádku, Na Příkopech, Nerudova, Nová, Palackého, Pod Koštofránkem, Riegrova, Sladkovského, Smiřických, Šafaříkova, Školní, Tylova, Zahradnická, Zahradní, Židovská a v ulicích Bolzanova, Smetanova a Jarošova.
Sestavy pro hlášení o odpadech za rok 2022.
§ 95 odstavec 3-5 Zákona o odpadech 541/2020 Sb.

(3) Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.
(4) Provozovatel zařízení, s výjimkou skladu odpadu podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu bodu 12, a obchodník s odpady je povinen zaslat do 28. února následujícího kalendářního roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok.
(5) Obec, která je povinna zaslat hlášení podle odstavce 3, zasílá do 28. února následujícího roku hlášení o obecním systému za uplynulý kalendářní rok.

Od roku 2012 se hlášení posílá prostřednictvím ISPOP. ( www.mzp.cz, https://ispop.cz )
Je možno použít interaktivní webový formulář na stránkách www.inisoft.cz

Seznam partnerů s povinností hlásit odpady dle přílohy 20 do ISPOP je ke stažení zde

Na všechny odpady přímo odvezené na naše jednotlivá zařízení máte vystavené vážní lístky (příjemky, výkupky, výdejky ), které vycházejí z Vašich průvodek odpadů.

Případné změny v evidenci původce zejména u stavebních firem ( identifikace stavby jako ORP, nebo ičp provozovny dle RŽP) je možno provádět nejpozději do 8. 2. 2023. Pak budou veškerá data importována do ISPOPu. Požadavky na změnu zasílejte na zachoval@tsjc.cz nebo ulrichova@tsjc.cz.

K tomu pro Vaši pomoc poskytujeme následující sestavy. Tříděné dle IČA sestupně:
Pro provoz TS Jičín – skládka Popovice – CZH 00484 sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde

Pro provoz TS Jičín – výkupna a třídírna- Konecchlumského 981 – CZH 00377 sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde
Obce mají tato data v kvartální faktuře od EKOKOMU, ostatní mají data z vážních lístků.

Pro provoz TS Jičín – sběrný dvůr – CZH 00376 použijte data z faktur nebo z příjemek, údaje o svozech NO čerpejte z ELPNO. Sestava ke stažení podrobně zde a sumárně ke stažení zde

Vaši evidenci do hlášení generujte s následujícími kódy nakládání:
Vznik –A00
Předání na provozovnu – AN3
Bilance A00 a AN3 musí být vyrovnaná.

Označení stožárů veřejného osvětlení oranžovou tečkou

Pokud ve městě nesvítí nějaké světlo veřejného osvětlení a je označeno oranžovou tečkou, nejedná se o poruchu, ale o úmyslně vypnuté v rámci úspor energií.