Sběrný dvůr

   Sběrný dvůr, Konecchlumského 981, Jičín

  Vedoucí : Hrouda Tomáš

   Telefon : 493 524 254 Mobil : 737 269 887

   Telefon na obsluhu dvora: 739 090 633

   E-mail : hrouda@tsjc.cz

    IČO    48614467  /  DIČ  CZ64814467

Sběrný dvůr, Konecchlumského 981, Jičín

pondělí, středa, pátek: 07,00 – 15,00 hodin
úterý, čtvrtek:  07,00 – 16,00 hodin
sobota:  08,00 – 12,00 hodin
Po dobu platnosti letního času, vyjma hlavních prázdnin v sobotu otevřeno:  08,00 – 14,00 hodin

Třídírna druhotných surovin, pokladna, informace, Konecchlumského 981, Jičín

pondělí až pátek: 06,30 – 14.15 hodin

STÁTNÍ SVÁTKY ZAVŘENO!
Podrobně jsou druhy přijímaných odpadů,  podmínky přijetí a ceník  uvedeny na www.tsjc.cz

q

DŮLEŽITÉ INFO

  • Od 1.1.2022 je na sběrném dvoře zpoplatněno uložení veškerého stavebního odpadu na bázi sádry (170802) dle platného ceníku.

Pohyb vozidel ve sběrném dvoře

PROVOZNÍ  INFORMACE

  • DO SBĚRNÉHO DVORA JE MOŽNO ODLOŽIT POUZE ODPAD, KTERÝ JE SCHVÁLEN ROZHODNUTÍM  KRAJSKÉHO ÚŘADU.
  • V PROSTORÁCH SBĚRNÉHO DVORA SE LASKAVĚ ŘIĎTE POKYNY OBSLUHY.
  • PODROBNĚJŠÍ INFORMACE VÁM BUDOU POSKYTNUTY V INFORMAČNÍ KANCELÁŘI SD
  • PLATBY ZA SLUŽBY A PŘÍJEM ODPADU LZE USKUTEČNIT POUZE V HOTOVOSTI.

VEZMĚTE S SEBOU NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY:

  • FYZICKÉ OSOBY – OBČANSKÝ PRŮKAZ
  • PODNIKATELÉ – IČO + PRŮVODKU ODPADU

 

1. Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je zařízení schválené Krajským úřadem s číslem provozovny CZH00376.

Je určen zejména pro občany města Jičína (kontrola je prováděna dle občanského průkazu), většina přijímaných položek pro občany města Jičína je zdarma, pro podnikatele a občany cizích obcí je tato služba zpoplatněna.

Objekt sběrného dvora se nachází v Konecchlumského ulici 981. Provoz v areálu je viditelně označen orientační tabulí a řízen obsluhou.

Na manipulačních plochách jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro nehořlavý odpad (stavební suť a zemina, drobný odpad ze zahrad) a samostatně kontejnery pro pneumatiky z osobních automobilů, dřevo a objemný odpad.

Ke shromažďování odpadů kategorie nebezpečné jsou vyčleněny dva sklady (nebezpečný odpad – akumulátory, zásady, kyseliny, hořlavé kapaliny – obaly od barev, oleje, ředidla, apod.). Podlahy skladů jsou zabezpečeny proti účinkům skladovaných látek a proti jejich úniku (havarijní jímky, speciální nátěry).

Ke skladování vyřazených a zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení (televize, monitory, svítidla) jsou vyčleněny prostory skladů. Haly jsou postaveny jako ocelové přístřešky s izolovanou betonovou podlahou, opatřenou chemicky odolným nátěrem.

Technologické a technické zařízení objektu sběrného dvora je srovnatelné se zařízeními podobného typu a je v souladu s požadavky kladenými na sběr a výkup odpadů podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek.

Obec je zapojena do zpětného odběru vyřazených elektrických zařízení se systémy EKOLAMP, ASEKOL, ELEKTROWIN a ECOBAT. Tato vyřazená elektrozařízení jsou ukládána na sběrném dvoře do skladů a kontejnerů a jsou přijímána bezplatně.

( odkaz na Rozhodnutí Kú)- tady nebo v dokumentech ke stažení

2. Třídírna

V Konecchlumského ulici 981 se nachází mimo sběrného dvora také třídírna odpadů.

Ta je rovněž zařízení schválené Krajským úřadem s číslem provozovny CZH00377.

Sem jsou sváženy odpady ze separačních kontejnerů – plasty, papír a sklo. Plasty a papír jsou zde ručně tříděny a následně lisovány do balíků pro transport k recyklaci. Třídírna je vybavena pásovými dopravníky a kanálovým lisem. Obsluhu a třídění zajišťuje 16 pracovníků. Třídění spočívá v oddělení jednotlivých obchodovatelných komodit a zejména v odstranění nežádoucích nečistot, kterých se bohužel v separačních kontejnerech nachází značné množství. Odpad z třídění je lisován do kontejneru a odvážen do cementárny, kde je pak využit jako palivo.