Skládka Libec

  Vedoucí : Sedláček Jiří

  Telefon : 493555384      Mobil : 604579584

   E-mail : skladka@tsjc.cz

Skládka Libec je rozhodující středisko pro hospodaření Technických služeb města Jičína i pro nakládání s odpady pro město Jičín. Je na ní postaven i plán odpadového hospodářství města Jičína.

Uzavření skládky vednech 1. až 3.12.2022 z důvodu opravy příjezdové komunikace!

Provozní doba skládky v období letního času:
pondělí až pátek od 06,00 do 16,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času:
pondělí až pátek od 06,00 do 16,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Aktuálně

Na základě nálezu ČIŽP s ohledem na nutnost důkladného přehrnutí odpadu z azbestu každý den přijímáme s okamžitou platností odpady z azbestu pouze v pondělí,

středu a pátek a to nejpozději do 12,30 hodin. Mimo tuto vymezenou dobu nebudou odpady z azbestu přijímány a to ani zabalené v pytlích.

Před odvozem odpadu s obsahem azbestu na skládku Popovice volejte na 493 555 384, kde dostanete bližší informace.

Upozornění

dle nařízení EK č. 2016/460 musí být od 30. 9. 2016 s odpadním stavebním EPS (expandovaný a extrudovaný polystyren), tj. pěnový polystyren s nadlimitním obsahem nad 1 000 mg/kg látky HBCDD (hexabromcyklododekan) nakládáno jako s nebezpečným odpadem a tudíž nesmí být ukládán na skládkách ostatních odpadů. Pokud původce doloží, že obsah HBCDD v odpadu je nižší než 1000 mg/kg nebo HBCDD neobsahuje, je možné odpad na skládku přijmout (V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1. 10. 2015). Bez doložení dokladu o obsahu HBCDD v odpadu (analytický rozbor, bezpečnostní list, prohlášení o vlastnostech výrobku, certifikát výrobku) není jeho přijetí do skládky možné.

V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1. 10. 2015. Polystyren s obsahem HBCDD vyšším než 1 000 mg/kg může být pouze energeticky využit v cementárnách, zařízeních pro energetické využití odpadů, spalovnách odpadů nebo odstraněn na skládkách nebezpečných odpadů. Na nakládání s odpadním polystyrenem bude dohlížet jako na jakékoliv jiné nakládání s odpady Česká inspekce životního prostředí a výše pokut je vymezena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Techniky je vybavena kompaktorem BOMAG, který slouží k rozhrnování a zejména hutnění odpadu. Pracují zde tři pracovníci.

Skládka Popovice – Libec je určedna pro ukládání odpadů kategorie ostatní a vybraných nebezpečných (eternit, odpady na bázi azbestu). Byla komplexně zmodernizována v roce 2006 a od počátku roku 2007 bylo získáno pro provoz skládky integrované povolení.

Provozní doba skládky v období letního času: pondělí až pátek od 06,00 do 16,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času: pondělí až pátek od 06,00 do 16,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin