Skládka Libec

  Vedoucí : Landgraf Petr

  Telefon : 493555384      Mobil : 736211673

   E-mail : skladka@tsjc.cz

Skládka Libec je rozhodující středisko pro hospodaření Technických služeb města Jičína i pro nakládání s odpady pro město Jičín. Je na ní postaven i plán odpadového hospodářství města Jičína.

 

Provozní doba skládky v období letního času:
pondělí až pátek od 06,00 do 15,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času:
pondělí až pátek od 06,00 do 15,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Aktuálně

Ukládání odpadu z asbestu

Zákon o odpadech (§ 85 zákona č. 541/2020 Sb.) ukládá povinnost, že každý původce odpadu musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Podrobněji nakládání s tímto odpadem řeší vyhláška č.273/2021 Sb. a další právní předpisy jako např. zákon o ochraně veřejného zdraví lidu.

V rámci skládky Jičín – Popovice budeme s platností od 1.1.2023 přijímat odpady s obsahem azbestu pouze od občanů města Jičína a to na základě prokázání adresy trvalého bydliště a prokázání původu odpadu na území města Jičín a přilehlých obcí Robousy, Popovice, Moravčice, Hubálov. V podstatě vznikají dva režimy předání a likvidace odpadu s obsahem azbestu.

Malé množství odpadu s obsahem azbestu cca do 800kg, které doveze původce na skládku.

Od 1.1.2023 bude tento odpad na skládku přijímán pouze v pondělí a středu, a to nejpozději do 12.30 hodin a na základě telefonické domluvy předem (tel. na skládku 493 555 384, 736 211 673), včetně odhadu hmotnosti. Odpad bude na skládku dopraven a předán v neprodyšných obalech nebo uložen do utěsněných nádob či kontejnerů! Jinak nebude odpad s obsahem azbestu na skládce převzat. Obalové materiály (vaky) je možné zakoupit v místě sídla Textilní 955, Jičín 506 01 – paní Radka Landgráfová tel. 493 544 758. Následně bude takto zajištěný odpad převzat na skládce do uzavíratelného kontejneru a po jeho naplnění bude uložen do tělesa skládky na předem připravené místo. Upozorňujeme, že je nutné myslet při nakládání odpadu i na reálnou možnost vykládky a manipulaci s odpadem na skládce. V případě, že bude možné odpad převzít nakládacími vidlemi, zajistí toto obsluha skládky. V ostatních případech musí původce odpadu zajištěný a označený odpad složit do připraveného kontejneru ve vlastní režii.

Likvidace velkého množství odpadu (větší než 800kg) s azbestem na území města Jičín – střecha nemovitosti atd.

Od 1.1.2023 bude umožněno uložení většího množství odpadu s azbestem (více než cca 800kg) občanům města Jičín z nemovitostí na území města Jičína za předpokladu včasného nahlášení minimálně 14 dní předem. Původce odpadu nahlásí záměr likvidace odpadu na tel. 737 221 008 Ing. Jan Zachoval. Po kontrole místa vzniku odpadu (město Jičín a přilehlé obce Robousy, Popovice, Moravčice, Hubálov) bude domluven termín a způsob přepravy. Technické služby nabízí přistavení speciálního kontejneru a zajištění odvozu. Upozorňujeme, že i v tomto případě musí být odpad s obsahem azbestu předán v neprodyšných obalech nebo uložen do utěsněných nádob. Tzn. na přistavený kontejner bude odpad ukládán již v neprodyšných obalech. Dále upozorňujeme, že Technické služby ani v tomto případě neodpovídají za zákonné povinnosti původce odpadu v místě vzniku odpadu, jako jsou podmínky nakládání s nebezpečným odpadem v místě původu, nahlášení prací na územní pracoviště hygienické stanice KHS atd. V případě zajištění vlastní dopravy odpadu je opět nutné předat odpad v neprodyšných obalech nebo uložený do utěsněných nádob či kontejnerů! Jinak nebude odpad s obsahem azbestu na skládce převzat! Následně bude odpad uložen do tělesa skládky na předem připravené místo.

Upozornění

dle nařízení EK č. 2016/460 musí být od 30. 9. 2016 s odpadním stavebním EPS (expandovaný a extrudovaný polystyren), tj. pěnový polystyren s nadlimitním obsahem nad 1 000 mg/kg látky HBCDD (hexabromcyklododekan) nakládáno jako s nebezpečným odpadem a tudíž nesmí být ukládán na skládkách ostatních odpadů. Pokud původce doloží, že obsah HBCDD v odpadu je nižší než 1000 mg/kg nebo HBCDD neobsahuje, je možné odpad na skládku přijmout (V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1. 10. 2015). Bez doložení dokladu o obsahu HBCDD v odpadu (analytický rozbor, bezpečnostní list, prohlášení o vlastnostech výrobku, certifikát výrobku) není jeho přijetí do skládky možné.

V ČR se izolační desky z EPS obsahující HBCDD nevyrábí již od 1. 10. 2015. Polystyren s obsahem HBCDD vyšším než 1 000 mg/kg může být pouze energeticky využit v cementárnách, zařízeních pro energetické využití odpadů, spalovnách odpadů nebo odstraněn na skládkách nebezpečných odpadů. Na nakládání s odpadním polystyrenem bude dohlížet jako na jakékoliv jiné nakládání s odpady Česká inspekce životního prostředí a výše pokut je vymezena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Big Bag z PP na desky: 2600 x 1250 x 600 mm(d x š x v)

pp01

Big Bag z PP plné dno: 900 x 900 x 1100 mm (d x š x v)

pp02

PE pytel černý extry silný 230my: 2600 x 1250 mm (d x š)

pp03

Techniky je vybavena kompaktorem BOMAG, který slouží k rozhrnování a zejména hutnění odpadu. Pracují zde tři pracovníci.

Skládka Popovice – Libec je určedna pro ukládání odpadů kategorie ostatní a vybraných nebezpečných (eternit, odpady na bázi azbestu). Byla komplexně zmodernizována v roce 2006 a od počátku roku 2007 bylo získáno pro provoz skládky integrované povolení.

Provozní doba skládky v období letního času: pondělí až pátek od 06,00 do 15,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin

Provozní doba skládky v období zimního času: pondělí až pátek od 06,00 do 15,00 hodin, sobota od 08,00 do 12,00 hodin