Technické služby Jičín

Technické služby Jičín

Oddělený sběr bioodpadu PDF Tisk Email

 

                                                            BIO 01

 

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen 16. března 2020    

Technické služby města Jičína oznamují občanům, že pravidelný svoz bioodpadu v letošním roce začne po zimní přestávce v pondělí 16. března 2020 a bude pokračovat pravidelně každý týden ve dnech pondělí-čtvrtek. V případě příznivých klimatických podmínek je ukončení veškerých svozů bioodpadu v roce 2020 naplánováno na čtvrtek 26. listopadu 2020.

V současné době je sváženo téměř 1.350 ks BIO popelnic. Letos technické služby plánují pokrytí dalších žádostí občanů, jimž v měsíci květnu rozdistribují nové nádoby.

Pamatujte:

Do nádoby na bioodpad nedávejte nic, co byste si nedali do kompostu na vaši zahrádku! Tento materiál jde totiž přímo na kompostárnu bez dalšího třídění.
 

 

 

Platný harmonogram svozu nádob je uveden zde:

BIO trasy    

 

          
 

 

 

Máte u svého rodinného domku nebo činžovního bytu zahradu a nevíte, co si počít s trávou, listím a dalším bioodpadem? Od dubna vám město Jičín pomůže! Každá domácnost, která má zahradu na území města Jičína, může od města zdarma dostat nádobu na sběr bioodpadu. Svoz odpadu budou každý týden zajišťovat Technické služby města Jičína. Vy se jen musíte o svou nádobu starat a bioodpad třídit dle pravidel. Přihlaste se o svou nádobu včas – počet nádob je zatím omezen!

Od 1. dubna rozjíždí Technické služby města Jičína další službu, a to sběr bioodpadu. Počítá se s rozmístěním cca 500 nádob o objemu 120 nebo 240 litrů jičínským domácnostem. Tyto nádoby budou přiděleny přímo konkrétním obyvatelům rodinných domků a činžovních domů. Jedinou podmínkou je vlastnictví zahrady k danému domu či bytu. A jaký objem nádoby mohou obyvatelé dostat? Záleží na výměře daného pozemku. Nádobu si mohou vyzvednout v Technických službách, Textilní 955, kde podepíšou smlouvu o výpůjčce. Nádoby poté budou TS od konce dubna pravidelně zhruba jednou týdně vyvážet do jičínské kompostárny k dalšímu využití. Kompost se pak bude používat k rekultivaci městských ploch a skládky Libec. „Třídění bioodpadu je další službou pro občany. Každý musí třídit komunální odpad, avšak co s nadbytečným bioodpadem? Někdo si založí vlastní kompost, někdo jej hází do popelnice. Do směsného odpadu ale bioodpad rozhodně nepatří! Komunální odpad totiž končí na skládce v Libci, kde bioodpad nejenže zbytečně „zabírá plochu“, ale navíc při jeho tlení vznikají nebezpečné plyny, jako je metan nebo CO 2. Našim cílem je tedy nabídnout občanům alternativu, aby šetřili místo ve své popelnici a bioodpad separovali. Ušetří tak nejen místo ve své popelnici, ale také životní prostředí! Pro zdárné fungování je ale spolupráce s občany nezbytná,“ vysvětluje Ing. Jana Mušková, vedoucí odboru životního prostředí. „Postupné zkvalitňování třídění odpadů má za cíl jednak prodloužení životnosti skládky a na druhé straně možnosti dalšího využití jednotlivých druhů odpadů. Jediné, co zatím není v Jičíně vyřešeno, je likvidace živočišného odpadu,“ doplňuje místostarosta Mgr. Vlastislav Matucha.Tato služba je pro občany zdarma v rámci poplatku za komunální odpad.

Technické služby mají také nový homogenizér, kterým se bude řešit sběr bioodpadu v okrajových lokalitách města (místní části Popovice, Sedličky, Robousy, Moravčice, Dvorce, Soudná) a v chatových oblastech, kde se předpokládá větší množství bioodpadu. Sběr bioodpadu v těchto místech bude řešen po domluvě, pravidelně cca jednou za měsíc. Homogenizér umí zpracovat a rozdrtit veškerý bioodpad ze zahrádek, např. i drobné větve. Bližší informace a harmonogram svozu bude zveřejněn na www.tsjc.cz a v Jičínském zpravodaji.

Bližší informace o projektu

Město Jičín prostřednictvím příspěvkové organizace Technické služby města Jičína žádalo koncem roku o dotaci na projekt „Systémy pro svoz biologicky rozložitelných odpadů - TS Jičín“ v rámci 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Zpracováním žádosti bylo pověřeno Centrum evropského projektování a.s. v souladu s usnesením rady města Jičína RM/75/47/2012 ze dne 15. 8. 2012. Projekt byl Operačním programem Životního prostředí akceptován a schválen k realizaci 6. 12. 2012. Celkové investiční náklady akce jsou 6 823 200,- Kč. Dotace na tento projekt byla stanovena na 40 %, tedy přibližně 2 705 000,- Kč. V průběhu roku 2013 probíhalo výběrové řízení na dodavatele celé akce.

Předmětem projektu je zavedení systému sběru „zeleného“ bioodpadu od občanů města Jičína včetně jeho městských částí. Součástí projektu je nákup sběrných nádob, svozového vozidla a mobilního homogenizéru bioodpadů. Bioodpad bude od občanů svážen a předáván k dalšímu využití do kompostárny umístěné v areálu skládky TKO Popovice - Libec. Sebrané drobnější větve a zahradní odpad budou drceny homogenizérem a převáženy na kompostárnu. Vytvořený kompost bude používán zejména na rekultivaci a překrývání skládky, protože mimo jiné zamezuje volné migraci metanu ze skládky.

Hlavním cílem projektu je vytvořit sběrnou síť nádob na bioodpad přímo ve městě. Občané by tak ukládali bioodpad přímo do nádob a nemuseli by jej odvážet na sběrný dvůr či nedávat ho do směsného odpadu. Vytvoření sběrné sítě a zajištění pravidelného svozu povede ke snížení množství bioodpadu v komunálním odpadu, a tím ke snížení množství bioodpadu ukládaného na skládku. Předpokládá se navýšení množství sebraného bioodpadu ze současných 600 tun přibližně na 1 000 tun, dále pak další navyšování až na plnou kapacitu kompostárny. V případě úspěšné realizace projektu bude mít město Jičín komplexně vyřešenu otázku nakládání s bioodpady (mimo odpadů z kuchyní a stravoven živočišného původu). Provozovatelem sběrných nádob, svozového vozidla a mobilního homogenizéru budou TS Jičín.

Co si představit pod pojmem bioodpad?

Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:

  • kompostovatelný odpad z údržby zeleně - posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce

 

Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ:

  • použité pleny
  • tekuté zbytky potravin (nápojů)
  • sáčky z vysavače, odpad z popelníků či zametání
  • plastové kelímky, sáčky a jakékoliv obaly
  • tetrapak obaly, plechovky, hliníkové fólie
  • textilie, kůže, vlna, dřevo (mimo štěpky)
  • papír, noviny apod.
  • uhynulá zvířata a živočišný odpad!

 

Do kontejnerů nelze vhazovat zbytky v žádných obalech ani taškách!

 

Máte zájem o umístění nádoby na Vaší zahradě?

Jste majitelem rodinného domu se zahradou či bytu v činžovním domě se zahrádkou, kde produkujete nadbytečný bioodpad? Přihlaste se o svou nádobu!

1) Kontaktujte Technické služby města Jičína - na www.tsjc.cz vyplňte registrační přihlášku do příslušného formuláře nebo volejte na telefon: 493 544 744 / 603 829 593 (pan Josef Dvořák). S ohledem na omezený počet kontejnerů (200 ks) budou upřednostňováni zájemci dle termínu přihlášení.

2) Technické služby s Vámi domluví osobní schůzku, kde podepíšete smlouvu o výpůjčce. Smlouva je k náhledu zde. Nádobu si pak budete moci převzít ihned, nebo Vám ji TS po domluvě přivezou. Smlouva bude uzavírána v Technických službách města Jičína, Textilní ulice č.p. 955  a zde budou rovněž vydávány nádoby.

3) Při převzetí nádoby podepíšete předávací protokol.

4) Do nádob budete na zahradě třídit daný bioodpad (instrukce najdete v letáku, který dostanete při podpisu smlouvy, nebo na webu www.mujicin.cz a www.tsjc.cz).

6) Technické služby budou provádět svoz bioodpadu v sezóně pravidelně jednou týdně, harmonogram bude zveřejněn na www.tsjc.cz a v Jičínském zpravodaji.

7) Vaší povinností je pouze třídit bioodpad a ukládat jej do dané nádoby a nádobu udržovat v dobrém stavu. Součástí služby TS nebude údržba (mytí) nádoby.

 

Registrační formulář:


Všechny pořízené nádoby na bioodpad v rámci projektu byly vydány. Další registrace je pouze informativní, pro budoucí objednávku nových nádob. Po zaregistrování vám bude zaslán email o úspěšné registraci. O dalším nákupu dalších nádob rozhodne Rada města Jičína. Následně po dodávce nádob budete kontaktováni ohledně uzavření smlouvy a vydáni popelnice.

Informace o zpracování osobních údajů:

Uložit

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack